Lytteøvelser, kapittel 4

  • Lydfil 1 0:11
  • Lydfil 2 0:14
  • Lydfil 3 0:22
  • Lydfil 4 0:09
  • Lydfil 5 0:15
  • Lydfil 6 0:07